Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Brenda Vader Sporthypnose staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlemmermeer onder nummer 54467683 . Deze voorwaarden gelden voor alle website’s.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak of aanmelding, registratie en/of aankoop van een product door een client/klant. Brenda Vader Sporthypnose is gerechtigd aanmeldingen te weigeren danwel aanvullende informatie op te vragen. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van reden aan de clientt medegedeeld. De client/deelnemer is na het maken van een afspraak voor een sessie (behandeling) of een evenement, gerechtigd uiterlijk 48 uur van te voren deze afspraak kosteloos schriftelijk te annuleren. Bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak, of het niet verschijnen op een afspraak, heeft Brenda Vader Sporthypnose het recht, ongeacht de reden van annulering, de geldende behandelkosten bij de client in rekening te brengen.

Artikel 4. Prijzen en andere tarieven

4.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

4.3 Brenda Vader Sporthypnose kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het aanmeldingssproces. Aan de aanmelding van een client kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van teksten, trainingsinhoud, studiemateriaal en overige producten en materialen berust bij Brenda Vader Sporthypnose of de oorspronkelijke rechthebbende. Vermenigvuldiging of ingebruikgeving aan derden van (delen van) de cursusinhoud, productinhoud en/of studiemateriaal is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Brenda Vader Sporthypnose of de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verkregen.

Artikel 7. Bedenktijd

7.1 Brenda Vader Sporthypnose hanteert op producten, trainingen en evenementen een bedenktijd (herroepingsrecht) van 14 dagen na aanmelding/bestelling, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld per product of dienst. Na deze 14 dagen is het volledige (cursus)geld verschuldigd. Op behandelingen (sessies) is dit herroepingsrecht niet van toepassing.

7.2 In het kader van deze bedenktijd mag de client/cursist, indien voldaan is aan de voorwaarden zoals genoemd onder punt 7.1, wanneer deze het product of de (online) training om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, zijn/haar bestelling/inschrijving binnen 14 dagen na plaatsing annuleren.

7.3 Indien de klant, met inachtneming van de in punt 7.1 genoemde voorwaarden, gebruik maakt van de bedenktijd, dan zal Brenda Vader Sporthypnose het reeds betaalde bedrag binnen dertig dagen aan de klant terugbetalen, met aftrek van eventuele gemaakte kosten. Brenda Vader Sporthypnose behoudt zich het recht voor te vragen naar de reden van annuleren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Brenda Vader Sporthypnose is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Brenda Vader Sporthypnose tegen alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 9. Overmacht

Brenda Vader Sporthypnose heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving/aanmelding van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Brenda Vader Sporthypnose gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland of de geschillencommissie waarbij Brenda Vader Sporthypnose is aangesloten.

Artikel 11. Cookies op onze website

11.1 Brenda Vader Sporthypnose gebruikt Google Analytics om gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Ook gebruiken we cookies van Facebook, Linked In en Google om social media-integratie op onze websites mogelijk te maken.

Deze cookies zijn uit te zetten via de browser of via de betreffende melding op de website, echter kan dit het functioneren van de website negatief aantasten.